Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử là cơ sở để các cơ để các cơ quan nắm chi tiết được tình hình thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ trên trang cổng thông tin điện tử. Đánh giá chất lượng cổng thông tin điện tử định kỳ hoặc đột xuất giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử.
Tất Thành
1,945 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử là cơ sở để các cơ để các cơ quan nắm chi tiết được tình hình thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ trên trang cổng thông tin điện tử. Đánh giá chất lượng cổng thông tin điện tử định kỳ hoặc đột xuất giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cổng thông tin điện tử.

Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử TẤT THÀNH LỰA CHỌN LÊN NGÔI TRONG XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ-Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử

Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử 2

 
Để báo cáo đánh giá cổng thông tin cần một mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử chuẩn để có những tiêu chí và chuẩn chung để đánh giá khái quát và chi tiết nhất từng mục dễ dàng nắm bắt những nội dung thiết yếu. 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỔNG THÔNG TIN    

Mẫu báo cáo đánh giá cổng thông tin áp dụng bao gồm các bộ phận, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã đầu tư xây dựng cổng thông tin điện tử.

II.TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Tiêu chí đánh giá cổng thông tin qua các thành phần

Trong bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử này, chất lượng của một hệ thống cổng thông tin điện tử được đánh giá thông qua 3 thành phần:
 
✔   Nội dung thông tin
✔  Chất lượng ngoài
✔  Chất lượng sử dụng
.
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử 3 Các tiêu chí đánh giá nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
 
- Đầy đủ thông tin
- Tính chính xác của thông tin
- Thời hạn cập nhật, xử lý và lưu trữ thông tin.
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử 3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng ngoài của cổng thông tin điện tử:
 
- Chức năng
- Hiệu năng hoạt động
- Tính khả dụng
- Tính tin cậy
- Khả năng bảo trì, chuyển đổi.
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử 3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng sử dụng của cổng thông tin điện tử:
 
- Hiệu quả sử dụng:
• Hiệu quả đối với cơ quan, tổ chức quản lý cổng TTĐT
• Hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp.
- An toàn, bảo mật
- Hoạt động ổn định
- Thỏa mãn người dùng.

2. Tiêu chí đánh về cổng thông tin về kỹ thuật

TT Tiêu chí Điểm
1 Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Firefox, opera, Safari,...) 4
2 Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: Trình diễn bộ kí tự UTF-8 (8-bit Universal Character Set (UCS)/ Unicode Transformation Format) 1
3 Tiêu chuẩn về an toàn truyền tệp tin  1
4 Tiêu chuẩn về Văn bản điện tử (sử dụng một họặc nhiều loại) 6
5 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web: HTML V4.01 (Hypertext Markup Language version 4.01) 1
6 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web mở rộng: XHTML vl.l (Extensible Hypertext Markup Language version 1.1) 1
7 Tiêu chuẩn về giao diện người dùng 1
8 Tiêu chuẩn về Anh đồ họa 2
9 Tiêu chuẩn về nén dữ liệu {chọn 1 hoặc cả 2 tiêu chuẩn) 1
10 Tiêu chuẩn về chia sẻ nội dung web {chọn 1 trong 2 tiêu chuẩn): 1
11 Không bị các lỗ hổng SQL Injections, XSS: Cross Site Scripting 8
12 Tiêu chuấn về Truyền siêu văn bản, tệp tin: HTTP vl. 1 (Hypertext Transfer Protocol version 1.1) hoặc HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) 1
13 Tiêu chuẩn về Ngôn ngữ định dạng văn bản 1
14 Tiêu chuẩn về ngôn ngữ kịch bản phía trình khách: ECMA 262 - ECMAScript version 3 (3rd Edition) 1
Tổng  

3. Tiêu chí đánh giá cổng thông tin về nội dung của khối nhà nước và doanh nghiệp

TT Tiêu Chí Điểm
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan 10
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. 2
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 2
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 3
5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan 4
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 1
7  Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân 2
8 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tứ có dịch vụ hành chính công) 10
9  Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 8
10  Đảm bảo an toàn thông tin 6
11 Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin 10
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ 6
13 Giấy phép hoạt động trang/cổng thông tin điện tử do Bộ KH&CN cấp 4
14 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 2
Tổng  

III. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Bản mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử với các tiêu chí chung mà Tất Thành đưa ra sẽ phù hợp để làm bản báo cáo đánh giá cổng thông tin cho quý đơn vị.
 
TT Tiêu chí đánh giá Tự đánh giá Sở TTTT đánh giá
Đầy đủ Chưa đầy đủ Không có
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan   
1.1 Thông tin giới thiệu chung  
- Cơ cấu tổ chức 2 1 0  
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  2 1 0  
- Tóm lược quá trình hình thành và phát triển  2 1 0  
1.2 Thông tin về lãnh đạo  
- Họ và tên, chức vụ đảm nhiệm  2 1 0  
- Điện thoại liên hệ 2 1 0  
- Địa chỉ thư điện tử chính thức  2 1 0  
1.3 Thông tin giao dịch chính thức  
- Địa chỉ, điện thoại, số fax 2 1 0  
- Địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin  2 1 0  
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 7 3,5 0  
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành  
3.1 Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 2 1 0  
3.2 Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân 2 1 0  
3.3 Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc theo chức năng đã phân công của cơ quan 2 1 0  
3.4 Lịch làm việc của lãnh đạo địa phương, đơn vị 2 1 0  
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 4 2 0  
5 Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành  
5.1 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chiến lược 1 0,5 0  
5.2 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về quy hoạch 1 0,5 0  
6 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan  
6.1 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan  
- Có thông tin về ký hiệu văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về ngày ban hành văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về cơ quan ban hành văn bản 1 0,5 0  
 - Có thông tin về lĩnh vực văn bản 1 0,5 0  
- Có thông tin về hình thức băn bản 1 0,5 0  
- Thông tin về trích yếu nội dung văn bản 1 0,5 0  
6.2 Cho phép tải về tất cả các văn bản 2 1 0  
6.3 Cho phép đọc được các văn bản có liên quan thông qua liên kết  2 1 0  
6.4 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản 2 1 0  
7 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
7.1 Danh sách các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công đang chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn thành 2 1 0  
7.2 Mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm cần có tối thiểu các thông tin: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 2 1 0  
8 Lấy ý kiến góp ý, từ các tổ chức, cá nhân  
8.1 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật và đăng tải ý kiến xử lý, phản hồi đối với các phản ánh, kiến nghị yêu cầu của tổ chức, cá nhân 1 0,5 0  
8.2 Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến 1 0,5 0  
8.3 Cung cấp thông tin và chức năng: toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý 1 0,5 0  
9 Thông tin về dịch vụ hành chính công trực tuyến (Chỉ áp dụng đối với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tử có dịch vụ hành chính)  
9.1 Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến (Lưu ý: Chỉ chọn 1 trong 3 tiêu chí thành phần ở dưới và chấm điểm tương ứng): Có  Không   
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2 4 0  
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 3 5 0  
Tất cả dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1 và 2, có ít nhất một dịch vụ công mức độ 4 6 0  
9.2 Có danh mục dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp 2 1 0  
9.3 Các dịch vụ hành chính công trực tuyến được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực, mức độ 2 1 0  
9.4 Công cụ tìm kiếm, tra cứu các dịch vụ hành công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử 2 1 0  
9.5 Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến 2 1 0  
10 Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin  
10.1 Có sơ đồ trang/cổng thông tin điện tử thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của cổng thông tin điện tử; đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 2 1 0  
10.2 Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 2 1 0  
10.3 Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Firefox, Opera Safari, Chrome,...) 2 1 0  
10.4 Có liên kết tới Trang/ cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức liên quan 2 1 0  
10.5 Có chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có trên Trang/ cổng thông tin điện tử. Có thêm tính năng tìm kiếm nâng cao 2 1 0  
10.6 Có chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp, theo dõi tình trạng xử lý câu hỏi hoặc cung cấp địa chỉ thư điện tử tiếp nhận 2 1 0  
10,7 Thống kê truy cập  2 1 0  
10,8 Mỗi tin, bài có thông tin về tác giả, nguồn thông tin và thời gian đưa tin 2 1 0  
11 Cập nhật thông tin kịp thời  
11.1 Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời ngay sau khi diễn ra hoạt động sự kiện (chậm nhất sau 02 ngày làm việc) 2 1 0  
11.2 Tần suất cập nhật thông tin ít nhất 02 lần/tuần 2 1 0  
11.3 Kịp thời loại bỏ những thông tin không còng phù hợp 2 1 0  
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ  
12.1 Giao diện thuận tiện cho người sử dụng. các vùng thông tin trên trang chủ phân biệt rõ ràng. trang chủ có đầy đủ thông tin và biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy (nếu có)  và tên đầy đủ của cơ quan bằng Việt. Có thông tin về cơ quan và cơ quan chủ quản. người chịu trách nhiệm về Trang/Cổng thông tin điện tử. địa chỉ. số điện thoại. fax. Email. 8 4 0  
  Tổng đạt được 100      

Xếp loại 
 
Nhóm đơn vị có dịch vụ hành chính không
Điểm Xếp hạng
85 - 100 Tốt
65-85 Khá
50-65 Trung bình
<50 Kém
Nhóm đơn vị có dịch vụ hành chính không
Điểm Xếp hạng
85 - 100 Tốt
65-85 Khá
50-65 Trung bình
<50 Kém
 
Với những thâu tóm chung về báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử của Tất Thành quý đơn vị/doanh nghiệp sẽ tìm ra tiêu chuẩn để đánh giá cổng tin chuẩn xác nhất.

Nếu quý đơn vị có nhu cầu thiết kế cổng thôn tin điện tử Tất Thành vui lòng liên hệ cho Tất Thành theo thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp những thông tin mà quý khách còn thắc mắc chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

 

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 10.461 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.308 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.015 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.947 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.156 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.022 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.929 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.511 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.153 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.792 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.616 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.602 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.491 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.181 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.034 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.946 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.911 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.798 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.767 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!